Podatki o vlagatelju

Vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja odda odgovorna oseba pravne osebe.


Podatki o učencu


Prijava

Za šolsko leto 2020/21 prijavljam učenca:Vpišite datum v vsa tri polja (tudi, če otrok ne bo imel določenega obroka)! 
Na zajtrk se prijavijo vsi učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo. Šolsko kosilo bi naj imeli vsi učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje.

Izjava

Izjavljam, da sem seznanjen:

  • z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
  • z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,
  • z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen,
  • s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije.

captcha